1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 2. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa zákona 513/1991 Z.z.Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a v súlade so zákonom102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zodpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).
 3. Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Wamm s.r.o.,  ČSA 143, 962 33 Budča, IČO: 53302613, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel s. r. o. – vložka číslo: 39688/S

  Kupujúci“ je strana, nadobúdajúca tovar od Predávajúceho za peniaze; ide najmä o domácnosti.

 4. Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov podľa zákona 102/2014 Z.z.

Odstúpenie kupujúceho od zmluvy uzavretej podľa zákona 102/2014 Z.z. platí iba pri nákupe v e-shope prostredníctvom webových stránok www.wamm.sk  a  pri telefonickom objednávaní.

Kupujúci má právo v zmysle ustanovenia § 7 zákona 102/2014 od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Kupujúci má právo v tejto lehote po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode.

Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. (§10, odsek 1 zákon 102/2014)

Tovar je potrebné posielať doporučene (plus možnosť – formou poistenej zásielky) nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. (doporučene neznamená na dobierku).

Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. (§10, odsek 4 zákon 102/2014)

Kupujúci nemôže bez súhlasu predávajúceho odstúpiť od zmluvy na tovar, ktorý je určený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. (§7, odsek 6 zákon 102/2014)

Kupujúci svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne, na adrese uvedenej v kontaktoch na stránke e-shopu. Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu kam odoslať vrátenú čiastku ceny.

Ak kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nejaví známky používania, nachádza sa v originálnom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov (§9, odsek 1 zákon 102/2014). Predávajúci tak urobí bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy, kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru, ak kupujúci spolu s tovarom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru.

Náklady na vrátenie tovaru neznáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne nezodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň bol vadný.

Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

Predávajúci tiež nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. (§9, odsek 3 zákon 102/2014)

Kupujúci vráti tovar na svoje náklady, ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný.

 1. Reklamačný poriadok

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona 40/1964 Z.z. (občiansky zákonník).

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práv zodpovednosti za vady výrobku.

WAMM s.r.o. zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytujú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

 1. Lehoty na uplatnenie reklamácií

Záručná doba je 24 mesiacov. Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov. (§620, odsek 2, zákon 40/1964 Z.z)
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.(§621, zákon 40/1964 Z.z)

 1. Doručenie zásielky tovaru prepravcom

V prípade tovaru doručeného prepravcom, ak kupujúci zistí, že tovar je mechanický poškodený, je povinný ihneď kontaktovať prepravcu, ktorý zásielku tovaru doručil a vyžiadať si potvrdenie o podaní reklamácie u prepravcu. Túto skutočnosť je taktiež povinný hlásiť predajcovi.

Pri doručení zásielky tovaru Slovenskou poštou v prípade zistenia porušeného alebo poškodeného obalu, poškodenia s úbytkom obsahu odporúčame zásielku tovaru neprebrať, prípadne riešiť priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti, či s pracovníkom pri priehradke danej pošty na mieste zápisom o škode. V prípade prevzatia a zistenia porušeného alebo poškodeného obalu tovaru, poškodenia s úbytkom obsahu tovaru žiadame o nahlásenie tejto udalosti najneskôr do 24 hod. od prevzatia zásielky tovaru na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty. K spísaniu zápisu o škode je potrebný poškodený tovar, obal zásielky a doklad o prevzatí zásielky, nadobúdací doklad – faktúru. Najbližšiu pobočku Slovenskej pošty nájdete tu:

otvaraciehodiny.posta.sk. O nahlásení a spísaní zápisu o škode na ľubovoľnej pobočke Slovenskej pošty nás môžete informovať na e-mail: info@wamm.sk.

Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný oznámiť mailovou formou na adresu info@wamm.sk do 24 hod. ako ho obdržal doručený kuriérskou službou. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

 1. Uplatnenie práva na reklamáciu

Kupujúci si môže právo na záručnú opravu uplatniť aj osobne alebo poštou na adrese: WAMM s.r.o., ČSA 143, 962 33 Budča  alebo osobne na uvedenej adrese. Prípadné informácie poskytujeme na našej e-mailovej adrese info@wamm.sk.

Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné vyplniť reklamačný protokol s popisom závady, kópiou faktúry a poslať ho spolu s kompletným reklamovaným tovarom.

a) Pri uplatňovaní reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu a faktúry (prípadne inú formu daňového dokladu a záručný list.

b) Pri uplatnení iných práv vyplývajúcich zo zodpovednosti spoločnosti WAMM s.r.o. za vady (t.j. práva na výmenu veci, práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy a práva na primeranú zľavu), kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane kópie dodacieho listu, faktúry (prípade inú formu daňového dokladu) a záručný list po predchádzajúcej dohode so spoločnosťou WAMM s.r.o. (kontakty sú uvedené na web stránke www.wamm.sk)

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len v prípade tovaru vykazujúceho vady, ktoré zavinil  výrobca,  dodávateľ, alebo  predávajúci.

Na tovar sa vzťahuje záruka ak tovar bol zakúpený u predávajúceho.

 1. Práva predávajúceho (Wamm s.r.o.)
 2. a) WAMM s.r.o. nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.(619, odsek 1, zákon 40/1964 Z.z)b) Spoločnosť WAMM s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v magnetickom poli…), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom),ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím.c) Ak WAMM s.r.o. pri kúpe tovaru ponúka zákazníkovi k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na zákazníkovi či ponúkaný dar príjme. Dar ale nie je predaným tovarom, preto WAMM s.r.o. nezodpovedá za jeho prípadné vady.d) Ak si kupujúci neprevezme tovar z reklamácie do 30 pracovných dní odo dňa poskytnutia informácie o ukončení vybavenia reklamácie, napriek tomu, že informácia o ukončení vybavenia reklamácie mu bola riadne doručená a kupujúci si vzhľadom na okolnosti tovar mohol prevziať, predávajúci si vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu za dané obdobie skladné 0,50 EUR/deň/ks (§614, odsek 5, zákon 40/1964 Z.z)
 3. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec služieb zákazníkom alebo záručný servis je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, alebo služby najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový. (§18, odsek 4, zákon 250/2007 Z.z.)

Predávajúci (WAMM s.r.o.) je povinný, ak reklamáciu neuzná do 3 pracovných dní, zaslať výrobok na vlastné náklady na odborné posúdenie technického stavu výrobku alebo služby. (§18, odsek 4, zákon 250/2007 Z.z.)

Túto povinnosť má aj záručný servis.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie (§18, odsek 9, zákon 250/2007 Z.z.).

Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, resp. list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie spravidla odoslaný kupujúcemu spolu s reklamovaným tovarom alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

 1. Povinnosti kupujúceho

– Kupujúci je povinný si tovar vizuálne skontrolovať ihneď pri a po prevzatí. Má nárok tovar neprebrať vtedy, ak je na ňom viditeľné mechanické poškodenie zjavne spôsobené prepravou alebo ak je tovar neúplný.

 1. Vybavenie reklamácie

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

– Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

– Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. (§622, zákon 40/1964 Z.z.)

– Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí).

– Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

– Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej štyri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

– Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku. (§623, zákon 40/1964 Z.z)

– Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy). (§18, odsek 4, zákon 250/2007 Z.z.)

– Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

Shopping cart0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0