Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ 

1. Podľa §7 zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

2. Právo odstúpiť od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

3. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy (Odstúpenie spotrebiteľa od kúpnej zmluvy) podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia sa späť spotrebiteľovi.

4. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

5. Predávajúci nie je povinný prijať nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci štandardom.

6. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov, tovaru ako zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy (§ 7, odsek 6, zákon č. 102/2014 Z.z.).

7. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

8. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní odo dňa keď odstúpenie od zmluvy nadobudlo účinnosť. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

9. Po odstúpení od zmluvy spoločnosť Martin Šimko – Wamm vráti spotrebiteľovi všetky platby, spotrebiteľom v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, spoločnosti Martin Šimko – Wamm, bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a s ním doručený tovar, alebo predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru spoločnosti, prípadne tovar bude priamo odovzdaný na prevádzke spoločnosti Martin Šimko – Wamm. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak si to spotrebiteľ výslovne žiada a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.).

Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.).

Vyplňte a zašlite nám formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.
Formulár na stiahnutie vo formáte .pdf 

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

2. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Článku II. a Článku VI. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

 a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

 b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť

 c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

 d) tovar je mechanicky poškodený

 e) knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)

 f) počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry a pod. ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený)

 g) tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)

 h) tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)

 i) keď to povaha výrobku neumožňuje (download)
V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Shopping cart0
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0